Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden VOF Van Ginkel’s Handelsonderneming

De informatie in deze voorwaarden en/of op de website is niet bedoeld of aanbevolen als vervanging voor medisch advies. Klanten dienen zelf hun arts of zorgverlener te raadplegen over medische aandoeningen of condities.

Artikel 1 – Definities
1.1 In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 • Van Ginkel’s: degene die de algemene voorwaarden van toepassing heeft verklaard op elke rechtsbetrekking met de klant.
 • De onderneming: de vennootschap onder firma Van Ginkel’s gevestigd te Harlingen en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK nummer: 01050243.
 • Afnemer/gebruiker: hierna te noemen klant.
 • Partner: de toe-leverancier of installateur welke uit naam van Van Ginkel’s handelt/uitvoert.
 • Overeenkomst: Alle overeenkomsten welke Van Ginkel’s aangaat.

Artikel 2 – Persoons- en verkeersgegevens

2.1 Van Ginkel’s staat ervoor in dat hij alleen op geheel rechtmatige wijze persoonsgegevens van de klant zal invoeren of anderszins ter beschikking zal stellen.

2.2 Persoonsgegevens worden enkel indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst, aan derden verstrekt. Een uitdrukkelijk toestemming hiervoor van de klant wordt middels deze voorwaarden als gegeven beschouwd.
2.3 Van Ginkel’s staat ervoor in dat een ieder die handelt onder het gezag van Van Ginkel’s, voor zover deze toegang heeft tot persoonsgegevens waar klant de verantwoordelijke voor is, deze slechts verwerkt in opdracht van de klant, behoudens afwijkende wettelijke bepalingen.

2.4 De verantwoordelijkheid voor de gegevens die met gebruikmaking van een dienst van Van Ginkel’s door klant worden verwerkt, ligt volledig bij klant.

2.5 klant staat ervoor in dat de inhoud, het gebruik en/of verwerking van de gegevens niet onrechtmatig zijn en geen inbreuk maken op enig recht (van een derde).

2.6 klant vrijwaart Van Ginkel’s tegen elke rechtsvordering van een derde, uit welke hoofde dan ook, in verband met deze gegevens en/of de uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 3- Geheimhouding

3.1 Partijen zullen informatie die zij voor, tijdens of na de uitvoering van de Overeenkomst aan elkaar verstrekken, vertrouwelijk behandelen wanneer deze informatie is gemarkeerd als vertrouwelijk. Partijen leggen deze verplichting tevens op aan hun werknemers.

3.2 Deze verplichting blijft ook bestaan na beëindiging van de Overeenkomst om welke reden dan ook, en wel voor zolang als de verstrekkende partij redelijkerwijs aanspraak kan maken op het vertrouwelijke karakter van de informatie.

Artikel 4 – Toepasselijkheid

4.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en maken onverbrekelijk deel uit van, alle aanbiedingen, offertes, overeenkomsten en behandelingen van Van Ginkel’s, ongeacht de aard en/of benaming hiervan.

4.2 Van Ginkel’s biedt de klant een redelijke mogelijkheid om van deze algemene voorwaarden kennis te nemen op een zodanige wijze dat deze door de klant kunnen worden opgeslagen en voor hem toegankelijk zijn ten behoeve van latere kennisneming.

4.3 Op het moment van totstandkoming van de overeenkomst wordt de klant geacht akkoord te gaan met de uitsluitende toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden.

4.4 De Algemene Voorwaarden kunnen te allen tijde op kosten van Van Ginkel’s, op verzoek van de klant worden toegezonden en/of overhandigd.

4.5 Deze voorwaarden zijn leidend tussen Van Ginkel’s en de klant. Aanvullingen en/of afwijkingen van deze voorwaarden gelden uitsluitend indien deze schriftelijk met de (bevoegde) klant zijn overeengekomen en kunnen dus niet met terugwerkende kracht doen gelden of in de toekomst op andere leveranties doen gelden.

4.6 De toepasselijkheid van inkoop- of andere voorwaarden worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

4.7 In geval van tegenstrijdigheid van bepalingen in de algemene voorwaarden en de overeenkomst, prevaleert de tekst van de overeenkomst en de dienstbeschrijving op de algemene voorwaarden.

4.8 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig blijkt of wordt vernietigd, zullen alle andere bepalingen volledig van kracht blijven. Iedere eventuele nietige of vernietigde bepaling kan door Van Ginkel’s terstond worden vervangen door een nieuwe bepaling die zoveel mogelijk de juridische en economische strekking van de nietige of vernietigde bepaling benadert.

Artikel 5 – Acties en aanbiedingen

5.1 Alle van Van Ginkel’s uitgaande offertes, prijsopgaven, prijscouranten, aanbiedingen en andere verklaringen schriftelijk en/of mondeling van een vertegenwoordiger en/of werknemer van Van Ginkel’s, zijn vrijblijvend en gelden gedurende een periode van 14 dagen na datum van het uitbrengen daarvan, tenzij er uit de bescheiden een andere termijn van geldigheid blijkt.

5.2 Op het moment dat de klant een product koopt tijdens een periode waarin geen actie geldt, komt de klant niet alsnog in aanmerking voor een korting of andere voorwaarden van deze eerdere of latere actie(s) cq. aanbieding(en). Dit is ook van toepassing op nabestellingen.

5.3 Aanbiedingen en beschrijvingen in de aanbieding, catalogi, ontwerpen, modellen, begrotingen etc. zijn zo nauwkeurig mogelijk, doch zijn niet bindend en blijven het eigendom van Van Ginkel’s. Dergelijke documentatie mag niet zonder toestemming van Van Ginkel’s gekopieerd en/of aan derden ter hand worden gesteld of op andere wijze openbaar worden gemaakt en dienen op eerste verzoek van Van Ginkel’s te worden geretourneerd.
5.4 Van Ginkel’s kan niet aan zijn aanbieding worden gehouden indien de klant had behoren te begrijpen dat de aanbieding, danwel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.
5.5 Van Ginkel’s kan niet aan zijn prijs/prijzen worden gehouden indien de klant had behoren te begrijpen dat de prijs/prijzen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.

5.6 Van Ginkel’s is te allen tijde bevoegd om vastgelegde gegevens als prijzen en andere voorwaarden te wijzigen.

5.7 Van Ginkel’s heeft het recht om zonder opgave van redenen een op basis van een vrijblijvende aanbieding bij haar geplaatste opdracht niet te accepteren.

Artikel 6 – De overeenkomst

6.1 Een overeenkomst wordt eerst geacht rechtsgeldig tot stand te zijn gekomen door aanbod van Van Ginkel’s en aanvaarding van dit aanbod door de klant, dan wel met de uitvoering van de order is begonnen.

6.2 De inhoud van de overeenkomst wordt bepaald door de offerte en/of opdrachtbevestiging van Van Ginkel’s en deze algemene voorwaarden.

6.3 Als er sprake is van een eerder uitgebrachte offerte, dan wordt deze als aanvaard geacht op het moment dat de klant de offerte accepteert.

6.4 Van de aanvaarding wordt te allen tijde door Van Ginkel’s een bevestigingsmail verzonden aan de klant. Tot dat moment is de klant gerechtigd de aanvaarding in te trekken en daaruit vloeiende de overeenkomst te ontbinden.

6.5 Op het moment dat Van Ginkel’s gegronde redenen heeft de aanvraag cq. bestelling af te wijzen is hij daartoe gerechtigd. Hiervan wordt de klant binnen 7 dagen op de hoogte gesteld.

6.6 Overeenkomsten gesloten door medewerkers/vertegenwoordigers worden slechts gesloten onder voorbehoud van goedkeuring van de directie.

6.7 De klant is gehouden de informatie, zoals gespecificeerd in de overeenkomst, aan Van Ginkel’s te verstrekken.

6.8 De klant is gehouden, alle redelijke medewerking te verlenen teneinde Van Ginkel’s in staat te stellen de overeenkomst op verantwoorde wijze, conform haar verplichtingen na te komen.

6.8 Op het moment dat Van Ginkel’s gegronde redenen heeft aan de aanvraag cq. bestelling extra voorwaarden te stellen is hij daartoe gerechtigd. Hiervan wordt de klant binnen het wettelijke redelijke kader cq. termijn op de hoogte gesteld.

Artikel 7 – Resultaten productgebruik

7.1 Van Ginkel’s is niet verantwoordelijk voor het resultaat. Het resultaat kan per persoon verschillen en daarom geldt er dan ook geen garantie op het resultaat van afgenomen producten.

7.2 De gebruiker heeft de eigen verantwoordelijkheid om voorafgaand medisch advies in te winnen aangaande het gebruik van het product.

7.3 Mocht de klant een resultaat niet hebben bereikt, dan heeft de klant geen recht op teruggave van betaalde gelden.

Artikel 8 – De prijs

8.1 De prijzen die op de website van Van Ginkel’s worden getoond, worden voor de particuliere klant inclusief BTW getoond en voor de zakelijke klant exclusief btw en andere door de overheid opgelegde heffingen en gelden op dat moment en op het moment van de aanvraag, tenzij anders aangegeven.

8.2 Van Ginkel’s kan niet gehouden zijn aan een (oud) btw tarief die op enig moment is gewijzigd/ wordt gewijzigd. Het op dat moment geldende btw tarief is leidend.

8.3 Van Ginkel’s kan dan ook niet gehouden worden aan lagere prijzen dan de prijzen zoals deze op dat moment door hun leverancier elders worden gehanteerd.

8.4 klant heeft in geval van prijsverhoging gebaseerd op dit artikel uitsluitend het recht om de overeenkomst kosteloos op te zeggen als de prijsverhoging hoger is dan 5%.

8.5 Bezwaren hiertegen dienen tevens uiterlijk binnen 30 dagen na de factuurdatum schriftelijk kenbaar worden gemaakt aan Van Ginkel’s. Na het verstrijken van die datum wordt de klant geacht akkoord te zijn gegaan met de hoogte en samenstelling van de factuur. 

Artikel 9 – Betalingsverplichtingen
9.1 Betalingen aan Van Ginkel’s geschieden op basis van overboeking, automatische incasso, pintransactie, creditcard, contante betaling ter plaatse, via de webshops middels online betaalplatformen en middels externe payment providers.

9.2 Bestellingen worden uitgevoerd op het moment dat de volledige betaling bij Van Ginkel’s zichtbaar is.

9.3 de klant heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Van Ginkel’s te melden. Hiervoor is Van Ginkel’s nimmer aansprakelijk.

9.4 Als de automatische incasso niet slaagt, wordt er door Van Ginkel’s een herinneringsbrief verzonden met een betalingstermijn van 14 dagen.
9.5 Indien de betaling binnen de voornoemde 14 dagen na factuurdatum zonder enige verrekening of bevoegdheid tot opschorting niet is voldaan, is de klant per direct, zonder ingebrekestelling of aanmaning, in verzuim. De wettelijke commerciële rente worden dan direct daarbij gevorderd en zijn dan dus thans verschuldigd. Ook is Van Ginkel’s hierbij gerechtigd alle kosten te vorderen, die de klant wegens niet of niet tijdig betaling heeft veroorzaakt. (zoals o.a. buitengerechtelijke kosten a 15% van de totale vordering).

Artikel 10- De levering en uitvoering van producten en/of diensten

10.1 Van Ginkel’s zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij de uitvoering van bestellingen en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.

10.2 Indien een opdracht/bestelling niet kan worden uitgevoerd en/of wordt geweigerd door de leverancier, is Van Ginkel’s gerechtigd de opdracht/bestelling ook te weigeren.

10.3 Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, kan Van Ginkel’s bepaalde werkzaamheden door derden laten verrichten.
10.4 Hoe een product/ dienst wordt geleverd/uitgevoerd is mede afhankelijk van de wijze waarop de klant het plan van aanpak uitvoert en van de beschikbaarheid van de dienst op locatie; een en ander ter beoordeling van Van Ginkel’s en de partner. De dienstbeschrijving van de partner is leidend.

10.5 De partner behoudt zich doorgaans het recht voor de eigen dienstbeschrijving eenzijdig aan de te passen en de klant is zich ervan bewust dat Van Ginkel’s hierop weinig of geen invloed kan uitoefenen.

10.6 Zonder kennisgeving vooraf zijn meer- of minder leveringen die tot 5% afwijken van de overeengekomen te leveren aantallen, toegestaan.

10.7 De klant is verantwoordelijk voor het gebruik en de toepassing in zijn organisatie van alle producten.

10.8 Indien voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke gegevens niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de afspraken ter beschikking van Van Ginkel’s staan of indien de klant op andere wijze niet aan zijn verplichtingen voldoet, heeft Van Ginkel’s het recht tot opschorting van de uitvoering van de overeenkomst en heeft Van Ginkel’s – voor zover de aard van de tekortkoming van de klant zulks rechtvaardigt – het recht om de daardoor ontstane kosten volgens haar gebruikelijke tarieven in rekening te brengen, onverminderd alle overige uit de wet aan Van Ginkel’s toekomende rechten.

10.9 De klant zal Van Ginkel’s vrijwaren voor aanspraken van derden, -medewerkers van Van Ginkel’s daaronder begrepen -, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden welke het gevolg is van het handelen of het nalaten van de klant of van onveilige situaties in diens organisatie.

Artikel 11- Termijnen

11.1 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, gelden door Van Ginkel’s opgegeven termijnen niet als fatale termijnen.

11.2 De aanvangstermijn betreft het moment waarop alle noodzakelijke gegevens in het bezit zijn van Van Ginkel’s en de klant aan al zijn (eventueel al bestaande) opeisbare betalings- of andere verplichtingen ten opzichte van Van Ginkel’s heeft voldaan. (als hij binnen een redelijke termijn alsnog hier zorg voor draagt, zal Van Ginkel’s ook binnen redelijke termijn tot uitvoering overgaan). Van Ginkel’s heeft dan het recht uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan de klant in rekening te brengen.

11.3 Overschrijding van een overeengekomen termijn geeft de klant generlei recht op schadevergoeding, tenzij dit schriftelijk anders is overeengekomen.

11.4 In het geval van een niet meer te leveren product cq. dienst heeft de klant, indien mogelijk, recht op een vervangend product, indien de klant daarmee instemt.

11.5 Als plaats van levering geldt altijd het adres dat de klant aan Van Ginkel’s kenbaar heeft gemaakt.

11.6 Aan de leveringsplicht van Van Ginkel’s zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door Van Ginkel’s geleverde zaken door de bezorgdienst aan de klant zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.

11.7 Van Ginkel’s kiest de wijze van verzending/transporteur. Bij iedere andere door de klant gewenste verzendwijze of transporteur is van Ginkel’s gerechtigd de meerkosten hiervan te factureren aan de klant.

Artikel 12 – Eigendomsvoorbehoud

12.1 Alle door Van Ginkel’s aan de klant verkochte/ geleverde zaken blijven eigendom van Van Ginkel’s of haar partners, zolang de klant;
a) de vorderingen van Van Ginkel’s uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten nog niet volledig heeft voldaan;
b) zolang de klant de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit deze of gelijksoortige overeenkomsten nog niet heeft voldaan en
c) zolang de klant de vorderingen van Van Ginkel’s wegens tekortkomingen in de nakoming van verbintenissen nog niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten en renten en kosten.

12.2 Rechten worden aan de klant steeds verleend of, in het voorkomend geval, overgedragen onder de voorwaarde dat de klant de daarvoor overeengekomen vergoedingen tijdig en volledig voldoet.

12.3 de klant is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.

12.4 Indien derden beslag leggen, dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken, is de klant verplicht Van Ginkel’s zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

Artikel 13 – Herroepingsrecht

13.1 Het herroepingsrecht is van toepassing op de particuliere klant en niet op de zakelijke klant. Dit betekent dat de zakelijke klant niet het recht heeft om binnen een bepaald termijn zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

13.2 Onder bepaalde voorwaarden kan er worden afgeweken van het voorgaande lid. Dit wordt dan expliciet en ondubbelzinnig schriftelijk overeengekomen tussen Van Ginkel’s en de desbetreffende zakelijke klant.
13.3 Het herroepingsrecht is daarentegen wel van toepassing op consumenten.

13.4 Het herroepingsrecht houdt in dat een consument de overeenkomst van de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van 14 dagen vanaf de dag na de in ontvangstname van het desbetreffende product, zonder opgave van redenen kan ontbinden.

13.5 Van Ginkel’s mag de consument niet verplichten tot opgave van een reden.

13.6 Tijdens de bedenktijd wordt er van de consument verwacht dat hij zorgvuldig zal omgaan met het product en de verpakking.

13.7 Tijdens de bedenktijd mag het product enkel gehanteerd en geïnspecteerd worden zoals de consument dat in een winkel zou mogen doen.

13.8 De consument is aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan conform artikel 13.6 en 13.7 is toegelaten.
13.9 De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan conform artikel 13.6 en 13.7 is toegelaten in het geval Van Ginkel’s niet de informatie omtrent het herroepingsrecht heeft verstrekt.

13.10 Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit schriftelijk/ per mail binnen de bedenktermijn van 14 dagen aan Van Ginkel’s. Van Ginkel’s stuurt hiervan onverwijld een ontvangstbevestiging.

13.11 De consument zendt binnen een termijn van 14 dagen vanaf de melding van herroeping, het product (met alle geleverde toebehoren, in de originele verpakking) terug naar Van Ginkel’s. De kosten voor deze retourzending komen voor rekening van de consument.

13.12 Van Ginkel’s draagt er zorg voor dat de betaalde posten binnen 14 dagen worden gerestitueerd op het bij Van Ginkel’s bekende rekeningnummer van de consument.

13.13 Indien de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft Van Ginkel’s de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

13.14 Van het herroepingsrecht kunnen bepaalde producten en diensten worden uitgesloten door Van Ginkel’s. Van Ginkel’s is verplicht dit duidelijk bij het aanbod, althans voor het sluiten van de overeenkomst ondubbelzinnig te vermelden, zodat de consument kan bepalen of hij zonder dit recht het product en/of de dienst toch wenst te ontvangen.

Artikel 14 – Onvoorziene Omstandigheden

14.1 Indien Van Ginkel’s zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen tengevolge van een hem niet toerekenbare oorzaak, waaronder begrepen maar daartoe niet beperkt ziekte van werknemers, storingen in het en andere stagnatie in de normale gang van zaken binnen zijn onderneming, worden die verplichtingen opgeschort tot het moment dat Van Ginkel’s alsnog in staat is deze op de overeengekomen wijze na te komen.
14.2 In gevallen zoals genoemd in het voorgaande, wordt de klant daarvan direct schriftelijk op de hoogte gesteld. Na het verstrijken van de standaard wettelijke termijnen, is de klant gerechtigd zonder kosten de overeenkomst te ontbinden. In die gevallen is Van Ginkel’s verplicht de overgemaakte kosten door de klant aan Van Ginkel’s aan de klant te retourneren op het bij Van Ginkel’s reeds bekende rekeningnummer. In dergelijke gevallen kan wederom geen recht doen gelden van schadevergoeding jegens de klant.

14.3 Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden onder meer verstaan: brand, diefstal, molest, oproer, werkstaking, bedrijfsbezetting, bedrijfsstoring, uitval van (voorzieningen, cyberaanvallen, oorlog, noodweer, belemmerende maatregelen van enige overheid en, in het algemeen, alle van buiten komende oorzaken, voorzienbaar of onvoorzienbaar, waarop Van Ginkel’s geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Van Ginkel’s niet in staat aan haar verplichtingen te voldoen.
14.4 Indien de uitvoering van de overeenkomst tussen partijen als gevolg van overmacht wordt verhinderd, is Van Ginkel’s gerechtigd om zonder rechterlijke tussenkomst, hetzij de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, hetzij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
14.5 Indien Van Ginkel’s bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het al uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de klant gehouden deze factuur te voldoen.

14.6 Van Ginkel’s heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat zij haar verbintenis had moeten nakomen.

14.7 Indien zich een overmachtsituatie voordoet bij een door Van Ginkel’s ingeschakelde hulppersoon, importeur, exporteur, fabrikant en/of partner en/of transporteur en die zich ten opzichte van Van Ginkel’s op overmacht beroept, zal dit mede als een bij Van Ginkel’s zelf aanwezige overmachtsituatie worden aangemerkt die ten opzichte van de klant werkt.

14.8 Indien de uitvoering van de overeenkomst als gevolg van overmacht wordt opgeschort of ingeval van blijvende overmacht door Van Ginkel’s of de klant de ontbinding daarvan wordt ingeroepen, met inachtneming van het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde, is Van Ginkel’s niet gehouden tot enige schadevergoeding.

Artikel 15- Ontbinding

15.1 Aan elk der partijen komt de bevoegdheid tot gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst slechts toe indien de andere partij, na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling, waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar (blijvend) tekort schiet in de nakoming van zijn (wezenlijke) contractuele verplichtingen ingevolge de overeenkomst.

15.2 Onverminderd de haar verder toekomende rechten is Van Ginkel’s bevoegd om zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat een schriftelijke ingebrekestelling is vereist, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien de klant:

 • surseance van betaling heeft aangevraagd of deze aan haar is verleend;
 • in staat van faillissement is verklaard of een aanvraag daartoe is ingediend;
 • toerekenbaar is tekortgeschoten in de nakoming van een verplichting uit de overeenkomst, dan wel het voor Van Ginkel’s voorzienbaar is dat de klant tekort zal schieten;
 • de ontbinding geschiedt door middel van een schriftelijke verklaring zonder dat Van Ginkel’s gehouden is tot enige schadevergoeding, garantie of terugbetaling;
 • alle vorderingen van Van Ginkel’s die zij op dat moment op de klant heeft of;
 • zal verkrijgen, zullen terstond en volledig opeisbaar zijn;
 • rechten en plichten uit de overeenkomst tussen Van Ginkel’s en de klant, die naar hun aard en inhoud bestemd zijn om voort te duren, blijven onverminderd van kracht na beëindiging van de overeenkomst. 

Artikel 16- Verantwoordelijkheden/risico’s

16.1 Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij Van Ginkel’s tot het moment van bezorging aan de klant of een vooraf aangewezen en aan Van Ginkel’s bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

16.2 Indien Van Ginkel’s na een door haar geconstateerd gebrek in een bepaald product, althans een bepaalde serie daarvan, besluit dat alle desbetreffende producten aan Van Ginkel’s moeten worden geretourneerd, zal de klant onverkort zijn medewerking verlenen om deze producten daadwerkelijk te kunnen retourneren.

16.3 Indien bij door Van Ginkel’s te leveren diensten gebruik wordt gemaakt van telecommunicatie faciliteiten (waaronder tevens te rekenen verbindingen via het internet), is de klant verantwoordelijk voor correct en bevoegd gebruik ervan. Van Ginkel’s is niet verantwoordelijk en/ of aansprakelijk voor gevolgen van het niet of gebrekkig functioneren van de betreffende telecommunicatie faciliteit.

Artikel 17- Aansprakelijkheid levering roerende zaken en diensten

17.1 Behoudens opzet of grove schuld aan de zijde van Van Ginkel’s of haar ondergeschikten is zij niet aansprakelijk voor enigerlei vorm van schade (met uitzondering van directe schade)– waaronder begrepen schade in de vorm van omzetderving of verminderde goodwill in het bedrijf of beroep van de klant, immateriële en materiële schade, bedrijfs- of stagnatieschade, schade aan roerende of onroerende zaken, dan wel aan personen, zowel bij de klant als bij derden – als gevolg van of verband houdende met het gebruik of verbruik van door Van Ginkel’s geleverde zaken, diensten of door Van Ginkel’s verrichte werkzaamheden dan wel veroorzaakt door hulppersonen die voor het uitvoeren van werkzaamheden of het leveren van zaken zijn ingeschakeld, dan wel veroorzaakt door hulpzaken die bij de levering en/of uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.

17.2 De klant dient zelf te beoordelen of hij de producten verantwoord kan gebruiken. Dit onder andere met het oog op mogelijke allergie vorming.

17.3 Van Ginkel’s is niet aansprakelijk voor de manier waarop de klant gebruik maakt van de door Van Ginkel’s of de Partner geleverde producten. De klant vrijwaart Van Ginkel’s en de Partner voor alle aanspraken van derden.

17.4 Van Ginkel’s is niet aansprakelijk voor handelen of nalaten van derden van wie Van Ginkel’s zich bij de uitvoering van een overeenkomst bedient.

17.5 Van Ginkel’s is niet aansprakelijk voor gevolgschade bij de klant of derden. Indien materialen voor de dienst worden geleverd door de klant dan wel door of namens haar het gebruik van bepaalde materialen of zaken wordt bedongen, is Van Ginkel’s niet aansprakelijk voor gebreken, die door het gebruik van die materialen of zaken ontstaan noch voor de daaruit voortvloeiende schade.

17.6 Van Ginkel’s is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat zij is uitgegaan van door de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens en/of materialen en/of werkomstandigheden, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor haar kenbaar behoorde te zijn.

17.7 De totale aansprakelijkheid van Van Ginkel’s, uit welke hoofde dan ook, is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de op basis van die overeenkomst betaalde prijs, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

17.8 Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

 • aantoonbare redelijke kosten die de klant zou moeten maken om de prestatie van Van Ginkel’s aan de overeenkomst te laten beantwoorden. Deze schade wordt echter niet vergoed indien de overeenkomst wordt ontbonden of indien de schade is te wijten aan de klant;
 • materiële schade aan andere eigendommen van de andere partij en/of derden;
 • aantoonbare redelijke kosten, gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, mits de vaststelling betrekking heeft op directe schade in de zin van deze Algemene Voorwaarden;
 • aantoonbare redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, mits de klant aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade in de zin van deze Algemene Voorwaarden.

17.9 De wederpartij moet al die maatregelen nemen die noodzakelijk zijn ter voorkoming of beperking van de schade.

17.10 Van Ginkel’s garandeert niet en wordt nimmer geacht te hebben gegarandeerd dat de geleverde zaken uiteindelijk geschikt zijn voor toepassing op het individu waarvoor de wederpartij deze zaken wenst te (doen) gebruiken of gebruikt, tenzij zij dit uitdrukkelijk schriftelijk aan de wederpartij heeft bevestigd. In het bijzonder kan Van Ginkel’s er niet voor instaan dat een bepaald individu niet afwijkend of allergisch op de zaken reageert, ondanks alle zorg waarmee de zaken zijn samengesteld.
17.11 Indien Van Ginkel’s aansprakelijk is voor door de wederpartij geleden schade, is de schadevergoedingsplicht van Van Ginkel’s altijd beperkt tot het bedrag dat verzekeraar uitkeert. Indien er geen uitkering door de verzekeraar plaatsvindt of niet onder de dekking van de verzekering valt, is de schadevergoedingsplicht beperkt tot maximaal het factuurbedrag voor de geleverde zaken.

17.12 De wederpartij moet Van Ginkel’s uiterlijk binnen 6 maanden nadat hij bekend is geworden met of bekend had kunnen zijn met de door hem geleden schade hiervoor aan te spreken.

17.13 Van Ginkel’s is niet aansprakelijk en de wederpartij kan geen beroep doen op de toepasselijke garantie indien de schade is ontstaan:

 1. door ondeskundig gebruik of gebruik in strijd met de bestemming van het geleverde of de door of namens Van Ginkel’s verstrekte instructies, adviezen, gebruiksaanwijzingen, bijsluiters e.d.;
 2. door elk redelijkerwijs onvoorzien gebruik;
 3. door ondeskundige of onjuiste bewaring (opslag) van de geleverde zaken;
 4. door fouten of onvolledigheden in de door of namens de wederpartij aan Van Ginkel’s verstrekte informatie;
 5. door aanwijzingen of instructies van of namens de wederpartij;
 6. door de keuze die de wederpartij ten aanzien van de te leveren zaken heeft gemaakt;
 7. doordat door of namens de wederpartij bewerkingen aan de geleverde zaken zijn uitgevoerd of deze zaken met nadere producten zijn gemengd, zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van Van Ginkel’s.

17.14 De wederpartij is in de gevallen als opgesomd in het vorige lid volledig aansprakelijk voor alle hieruit voortvloeiende schade en vrijwaart Van Ginkel’s uitdrukkelijk voor alle aanspraken van derden tot vergoeding van deze schade.

17.15 De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet en/of bewuste roekeloosheid van Van Ginkel’s of het leidinggevend personeel op directieniveau of indien dwingendrechtelijke wettelijke bepalingen zich hiertegen verzetten. Uitsluitend in deze gevallen zal Van Ginkel’s de wederpartij vrijwaren voor eventuele aanspraken van derden jegens de wederpartij.
17.16 Van Ginkel’s is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade en blessures.
17.17 Van Ginkel’s is nimmer aansprakelijk voor lichamelijk letsel, schade door dood of overige schade.
17.18 De klant vrijwaart Van Ginkel’s en medewerkers van Van Ginkel’s voor alle aanspraken van derden, in het bijzonder wegens productaansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product dat door klant aan een derde is geleverd en dat mede bestond uit door Van Ginkel’s geleverde producten, behoudens indien en voor zover de klant bewijst dat de schade is veroorzaakt door die producten.

Artikel 18 – Zekerheidstelling

18.1 Indien naar het oordeel van Van Ginkel’s daartoe redenen aanwezig zijn, is Van Ginkel’s te allen tijde gerechtigd te vorderen dat de klant op een door Van Ginkel’s te bepalen wijze zekerheid zal stellen voor de nakoming van haar betalingsverplichting ten opzichte van Van Ginkel’s. De zekerheidstelling kan geschieden in de vorm van een door de klant te stellen bankgarantie ten behoeve van Van Ginkel’s.

18.2 De zekerheidstelling dient binnen 14 dagen na een schriftelijk verzoek daartoe van Van Ginkel’s aan de klant te worden bewerkstelligd. Bij gebreke van een (tijdige) zekerheidstelling als bedoeld in de voornoemde bepaling, heeft Van Ginkel’s het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten dan wel om de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden en schadevergoeding te vorderen.

Artikel 19 – Aanvullende/afwijkende bepalingen
19.1 Afspraken die separaat worden overeengekomen, dienen schriftelijk te geschieden en altijd in overleg en overeenstemming met Van Ginkel’s en de klant worden vastgelegd (waarbij in achtname van een nimmer nadelige positie van de klant), zodat beide voornoemde partijen dit te allen tijde kunnen raadplegen.

Artikel 20 – Klachten en gebreken

20.1 Klachten over de uitvoering van de overeenkomst (waaronder geconstateerde gebreken) dienen binnen 14 dagen, nadat de klant de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend door verzending aan: info@ginkels.nl

20.2 Bij Van Ginkel’s ingediende klachten worden binnen een termijn van 7 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Van Ginkel’s binnen de termijn van 7 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de klant een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

20.3 Indien er door Van Ginkel’s wordt geconstateerd dat er sprake is van een gebrekkig product en dit valt binnen de overeengekomen (leveranciers)garantie, zal Van Ginkel’s spoedig overgaan tot reparatie/ levering.

Artikel 21- Garanties
21.1 Van Ginkel’s zorgt ervoor dat de overeengekomen leveringen naar behoren en conform de in zijn branche geldende normen worden uitgevoerd, maar geeft ten aanzien van deze leveringen nooit een verdergaande garantie dan zoals uitdrukkelijk tussen partijen werd overeengekomen.

21.2 Van Ginkel’s staat gedurende de garantietermijn in voor de gebruikelijke normale kwaliteit en deugdelijkheid van het geleverde.

21.3 Indien voor de door Van Ginkel’s geleverde zaken door de fabrikant of leverancier een garantie is afgegeven, zal die garantie op gelijke wijze tussen partijen gelden. Van Ginkel’s zal de wederpartij hierover informeren.

21.4 Indien Van Ginkel’s voor de productie van de zaken grondstoffen of materialen van derden betrekt, baseert Van Ginkel’s zich ten aanzien van de gedragingen en eigenschappen van deze grondstoffen of materialen op de gegevens die door de fabrikant of de leverancier van die grondstoffen of materialen aan Van Ginkel’s zijn verstrekt. Indien voor de geleverde grondstoffen of materialen door de fabrikant of leverancier een garantie is afgegeven, zal die garantie op gelijke wijze tussen partijen gelden. Van Ginkel’s zal de wederpartij hierover informeren.

21.5 De garantie van 1 jaar welke van toepassing is op machines, geldt niet voor de aangesloten accessoires, behandelkoppen, airbrushes, slangen en daarop lijkende c.q. bijbehorende onderdelen.

21.6 Geen beroep op de garantie is mogelijk, zolang de wederpartij de voor de zaken overeengekomen prijs nog niet heeft voldaan.

21.7 Bij een terecht beroep op de garantie zal Van Ginkel’s – naar haar keuze – kosteloos zorg dragen voor herstel of vervanging van de zaken, dan wel voor terugbetaling van of een korting op de overeengekomen prijs. Indien er sprake is van bijkomende schade, gelden hiervoor de bepalingen van het in deze algemene voorwaarden opgenomen aansprakelijkheidsartikel.

21.8 Zaken die op maat zijn gemaakt worden te nimmer door Van Ginkel’s teruggenomen, tenzij de zaak gebrekkig of incompleet is en dit gebrek aantoonbaar een tekortkoming is aan de zijde van Van Ginkel’s. In dat geval zal Van Ginkel’s zich inspannen om het gebrek te verhelpen dan wel een nieuwe zaak te leveren.

21.9 De garantie is op basis van Carry- In. Dit betekent dat de wederpartij zelf zorg dient te dragen dat het product bij de juiste partij komt ter onderzoek c.q. reparatie.

Zoals wettelijk vastgelegd geldt er geen garantie voor schade als gevolg van water, vocht, stoten en vallen.

Artikel 22 Toepasselijk recht
22.1 Op alle overeenkomsten, bestellingen, facturen en/of offertes tussen de wederpartij en Van Ginkel’s is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

22.2 De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag (CISG) is uitdrukkelijk uitgesloten.

22.3 Deze algemene voorwaarden treden in de plaats van eerdere versies daarvan.